Logingegevens


Toegestane karakters: A-Z a-z 0-9 _.+?#-*@!$%~/:;
Het wachtwoord moet minstens een lengte hebben van 6 karakters

Persoonlijke informatie

Interesses

Contact informatie

E-mail opnieuw intypen

Andere

Instellingen

Gebruikersovereenkomst

Gebruiksovereenkomst/gebruiksvoorwaarden

1. Dit ILIAS-leerplatform wordt beschikbaar gesteld door Roto Frank Fenster- und Türtechnologie GmbH, Wilhelm Frank Platz 1, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Duitsland.
2. De beschikbare cursusstof en het gebruik ervan is uitsluitend bestemd voor partners van Roto Frank Fenster- und Türtechnologie GmbH en de andere ondernemingen uit de Roto Group. Het platform kan uitsluitend gebruikt worden na registratie en vrijgave door Roto Frank Fenster- und Türtechnologie GmbH of een andere onderneming uit de Roto Group. Roto Frank Fenster- und Türtechnologie GmbH heeft het recht om toestemming voor het gebruik te allen tijd te weigeren en de gebruiker van verder gebruik uit te sluiten, tenzij de gebruiker en Roto Frank Fenster- und Türtechnologie GmbH anders overeengekomen zijn.
3. Bij de registratie kiest de gebruiker zelf een wachtwoord en een gebruikersnaam. De gebruiker zorgt ervoor dat zowel het wachtwoord als de gebruikersnaam niet toegankelijk is voor derden, zodat gewaarborgd is dat hij deze alleen zelf kan gebruiken. De gebruiker draagt door zijn akkoordverklaring met deze gebruiksvoorwaarden de volledige verantwoordelijkheid jegens Roto Frank Fenster- und Türtechnologie GmbH en de aan hem gelieerde ondernemingen voor alle handelingen die plaatsvinden door oneigenlijk, verkeerd of onbevoegd gebruik van zijn wachtwoord en zijn gebruikersnaam. Bovendien is de gebruiker verplicht om elk onjuist gebruik van zijn wachtwoord en zijn gebruikersnaam onmiddellijk aan Roto Frank Fenster- und Türtechnologie GmbH te melden zodra hij hiervan op de hoogte is. In geval van onjuist gebruik moet de gebruiker zijn wachtwoord meteen wijzigen. Roto Frank Fenster- und Türtechnologie GmbH is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onbevoegd of onjuist gebruik van wachtwoorden en gebruikersnamen.
4. De gebruiker waarborgt dat de door hem in het kader van de registratie verstrekte gegevens waarheidsgetrouw zijn en dat hij een wijziging van de daar verstrekte gegevens onmiddellijk aanbrengt of Roto Frank Fenster- und Türtechnologie GmbH daarvan op de hoogte stelt.
5. De gebruiker krijgt een niet-overdraagbaar, niet-exclusief recht op het gebruik van de inhoud van het ILIAS-leerplatform, tenzij anders overeengekomen is. De inhoud van het platform is uitsluitend bestemd voor eigen gebruik door de gebruiker en mag uitsluitend gebruikt worden zolang de toegang tot het platform aan de gebruiker toegestaan is. Kopieën en opgeslagen inhoud zijn uitsluitend bestemd voor eigen gebruik door de gebruiker. Voor doorgifte van de inhoud van het platform aan derden, ook in samengevatte vorm, is voorafgaande toestemming van Roto Frank Fenster- und Türtechnologie GmbH vereist. Bewerking of wijziging van de inhoud is niet toegestaan.
6. Door in te stemmen met deze overeenkomst erkent u als gebruiker uitdrukkelijk dat dit cursusaanbod van Roto Frank Fenster- und Türtechnologie GmbH informatie, teksten, software, afbeeldingen, diagrammen, video- en audiofragmenten en ander materiaal bevat die auteursrechtelijk en door merk- en octrooirechten worden beschermd en dat de auteurs-, gebruiks- en exploitatierechten de exclusieve eigendom zijn van Roto Frank Fenster- und Türtechnologie GmbH en/of de aan hem gelieerde ondernemingen. Er wordt niet gegarandeerd dat de inhoud juist, volledig en actueel is.
7. Door op het ILIAS-leerplatform in te loggen of door het gebruik ervan gaat u akkoord met deze gebruiksvoorwaarden. Bovendien wordt u in het kader van de registratie gewezen op de privacyverklaring en op deze gebruiksvoorwaarden en moet u hiermee akkoord gaan om lid van het leerplatform te worden.
8. U kunt deze overeenkomst online inzien via de menuoptie 'Gebruiksovereenkomst' op uw persoonlijke startpagina. Roto Frank Fenster- und Türtechnologie GmbH behoudt zich het recht voor om deze gebruiksvoorwaarden te allen tijde te wijzigen.
9. Op de onderhavige gebruiksvoorwaarden en de relatie tussen de gebruiker en Roto Frank Fenster- und Türtechnologie GmbH is uitsluitend Duits recht van toepassing.
10. Roto Frank Fenster- und Türtechnologie GmbH stel het ILIAS-leerplatform in principe beschikbaar in het kader van verwerking in opdracht in de zin van artikel 28 van de AVG. Een dergelijke relatie bestaat er echter niet met privépersonen. Voor hen is Roto Frank Fenster- und Türtechnologie GmbH de verantwoordelijke in de zin van artikel 4, lid 7 van de AVG. Bij het gebruik van dit leerplatform bent u verplicht om te controleren of u het platform gebruikt in het kader van verwerking in opdracht. Als er sprake is van verwerking in opdracht, bent u bovendien verplicht om met Roto Frank Fenster- und Türtechnologie GmbH een overeenkomst inzake verwerking in opdracht af te sluiten. Tevens bent u verplicht om bij wijzigingen in de omstandigheden waarop de verwerking in opdracht gebaseerd is, de vereiste stappen te ondernemen. Roto Frank Fenster- und Türtechnologie GmbH beschikt niet over de mogelijkheden om de daadwerkelijke omstandigheden in voldoende mate te controleren. We wijzen erop dat schending van deze verplichting inzake gegevensbescherming overeenkomstig artikel 83, lid 4, punt a) van de AVG onderworpen is aan administratieve geldboeten. Mocht u hierover vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met uw eigen functionaris voor gegevensbescherming of via dataprotectionFTT-de@roto-frank.com met onze functionaris voor gegevensbescherming.
Leinfelden, oktober 2020
* Vereist